วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ ฟังเพลง เนื้อเพลง มิวสิควีดีโอ

[[ กดที่นี้เพื่อ ดู คอร์ด เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK ]]
http://chordtabs.in.th/คอร์ดเพลง_เพลงชาติผับ_อโคจร-น้าเน็ก-22527.html 

เนื้อเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 
คอร์ดกีต้าร์ เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 
คอร์ด เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 
คอร์ดเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 
คอร์ดอูคูเลเล่ เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 
มิวสิควีดีโอ เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 
ฟังเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK 

ขอคอร์ดเพลงได้ที่ [ คอร์ด คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดเพลง เนื้อเพลง By Chordtabs ]
https://www.facebook.com/chordtablyrics

เพลงชาติ อโคจรผับ มา HaYo ตั้งใจฟังเย็ดแม Ha Ha Ha Ha Ha นี้เป็นโอกาสที่ชาวอโคจร จะไดแสดงพลัง อโคจรเป็นรัฐอิสระไรกฏหมาย ใครหนาใหนอยาไดมาเสือก และนี้คือเพลงชาติของ พวกมึง ชูมือมา ชูมือมา จงฟัง หลายคนนั้นไมเขาใจในสิ่งที่กูกําลังกระทํา ไอสัส ไมทันไดถาม ตัดสินไปแลววากูระยํา เป็นควยอะไรนักหนา ไมใหกูไดอธิบายสักคํา กู จะพูดเป็นครั้งสุดทายและขอใหมึงไดจดไดจํา วานี้คือ อโคจร และมันกอเปนงานธีม มึงคิดหรอวากูทําสั่วๆ ไอเหี้ยกูมาเป็นทีม กิจกรรมของผับแหงนี้คือการพูดจาหยาบ คาย แตถามึงรับไมไดก็เป็นปัญหาของมึงไอควาย (กูอยูในอโคจร) อยามัวกมหนา เลนไลน โทรศัพทมันเย็ดไดมั้ย คุยกับมนุษย ซิไอชิบหาย (กูอยูในอโคจร) ตองเฮฮา กับรอบขาง แตถาเงี้ยนจะเย็ดกับใคร กูเตือนเอาไวอยาลืมถุงยาง (กูอยูในอโคจร) ขอใหมึงสุขสําราญ แตถาใครที่กวนสนตีน ระวังใหดีกูยิงกระบาน (กูอยูในอโคจร) ขอใหปลดปลอยสันดาน แตทุกคนจําไว พวกเรานั้นไมใชอันธพาล ชูนิ้วกลางที่นี้คือ อโคจร แดกยันเชา มึงไมตองหลับไมตองนอน อีเหี้ยทั้งหลาย อยา เสือกมาทําเป็นโลกสวย สุภาพเรียบรอยมึงไปที่อื่นเลยไอควย (ซํา) เด็กเสริฟจะถามมึงวาแดกเหี้ยอะไรไอสัส เหลาของกูราคาไมแพง ใหมึงเมาราคา ประหยัด โคตรสูตรมหาประลัย เมาหัวทิ่มนะมึงออนหัด คิดจะแดกกอแหกตาดู เมนู กูเขียนไวชัด (เริ่มที่สูตร1) กูเรียกมันวาหมาไมแดก แตขอใหพวกมึงแดก รับรองวา เมาอวก จนคอมึงแตก (แลวไปที่สูตร2) กูเรียกมันวาพอมึงตาย รับรองวาเมาชิบหาย ฉลองความตายใหพอพวกมึง (แลวไปที่สูตร3) กูเรียกมันวานําลางตีน เมาแลวมึงอยา ไดวีน ไมงั้นอาจโดนประเคน สนตีน (แลวไปที่สูตร4) กูเรียกมันวาเย็ดเข รับรองวา เมาจนเซ จนเผลอไปเย็ดกับ จระเข (แลวไปที่สูตร5) กูเรียกมันวาแลวแตเฮีย สวน ผสมนั้นตามแตเฮีย แตรับรองวาเมาเหี้ยๆ (หรือถาวามึงจน) กอขอแนะนําใหแดกแต เบียร แลวเก็บสตางคที่เหลือ ไปซื้อโกเต็กช ฝากเมีย (ซํา* 2รอบ) *หมอยอยาพูดวาหมอยใหเรียกวาฝอยขัดแตด แตดอยาพูดวาแตดใหเรียกวาตับ ของหี หีอยาพูดวาหีใหเรียกวาที่จอดควย ควยอยาพูดวาควยใหเรียกวาหลักปักหี (ซํา*) ดูในยูปทูป หลาย ๆ ปีที่ผานมา แมงสนุก กูอยากไปดานาวา ไอเหี้ยเน็ค ๆ นาเน็คแมงผันตัวเองมาเปนนักรองตั้งแตเมื่อไหรวะ นาเง็ก แมงสุดยอดอะ สักดวยหรอ ไมเคยรูงะ ไอเหี้ยเน็ก นาแมงเด็ด Eminaked :) นาเนกปาววะนั่น อวนขึ้นนะ เหยไอเหี้ยนําลางตีนมา1ถังดิ ฟังไมรูเรื่อง ชวยบอกที่นาพูดไร Y_Y นึกนาเนค รองเหี้ยยยไรของมึง ควายเอยย!! Pbest Winnermath เกือบเจงละถามึงคิดทํานองเอง เพิ่งรุวานาสักดวย เทสาสสสส Mightz Mgeztiie Bubu Jirapreya Yok Blarbas เสียดายเปลา นาเนก เนื้อรองเฟี้ยว เขาไปอโคจรแมงมีแตกลิ่นเนื้อสาสสส ไอสัด. หูกรุแทบแตก,,, เพลงเหี้ยๆเอาไปรองใหพอใหแมมึงฟังรึยัง ทํานองคุนๆ นะคะ ^^ แหม...คิดเองหรอเนี่ย นาเนก โคตรชอบ เจง ๆ มีแบบ HQ ปาวครับ อยากไดยินชัดๆ แร็ปเน็ก สัส ไอบาจะตั้งรัฐบาลประชาชนแลวถามหนอยใครจะเชื่อมึงวะแลวเศรฐกิจไมรมจมหรือ วะ เยดเข นาแก เจงจิง สุดยอด โคตรเทอะ ^^ อยากลองไปนะแตมันลําบากเหลือเกิน ชอบบบบบบบ Flow นําลางตีน Attawut Armyny La-orkhai เจงวะ!นา สุดยอด Worachat Intharachanwora. Ktp Jpkt. Boonhelp Kpboo. Ronnie Surai แหลมอะ.. สามบาทหาเสียบไปทําไรที่นั่น เพลงแมงสุดตีนเลยวะ.... สุดยอดของเนื้อ ขอนําลางตีนหนึ่งที่ Nareya Isalam นึกวา เอ อีโบลา นาเน็ค555
 
 

คอร์ด, คอร์ดกีต้าร์, คอร์ดเพลง, ฟังเพลง, มิวสิควีดีโอ, เนื้อเพลง
#คอร์ด #คอร์ดกีต้าร์ #คอร์ดเพลง #ฟังเพลง #มิวสิควีดีโอ #เนื้อเพลง

ไม่มีความคิดเห็น: